Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ clinkerhq.com.Học những từ bạn cần tiếp xúc một giải pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Archer là gì

In 1511 there was a great controversy at which bowls were debarred from this country altogether in order to promote archery.
Some early laws against gaming were designed to concentrate on manly military efforts & on archery.
I bởi vì not rehotline a javelin being used for that purpose, nor anything in archery or other implements of that nature.
Other activities which are planned include archery, athletics, bowls, darts, jubởi vì, movement, dance và table tennis.
Again, there could be special programmes of exhibitions, or instruction in all kinds of specialised events such as archery, fencing, or golf.
When we began to investigate the problems of archery we asked the society whether we could use its court for a demonstration.
Các quan điểm của những ví dụ ko mô tả cách nhìn của các chỉnh sửa viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press tuyệt của những bên cấp phép.
*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Medal Là Gì - Nghĩa Của Từ Medals Trong Tiếng Việt

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *