Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ clinkerhq.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Amusement park là gì

The position he is facing on his own baông chồng benches is that based upon the amusement park caterers, who include the pin-table saloon proprietors.
I understand that there was some speculation about how well these great crowds would behave in the amusement park.
Will he cut out the frills, such as the amusement park, which are going to give a wrong impression as khổng lồ how this country stands now?
I believe sầu that a great many people, provided that the amusement park does not make noises, will find a great khuyến mãi of interest và amusement in it.
It is a pity, in a way, that we cannot have this amusement park in some position other than an area which is already recognised as a public park.
Joylvà was born when the park was renovated to lớn include an amusement park, electric lights, và swimming pool.
Các quan điểm của những ví dụ ko biểu hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press giỏi của các bên cấp giấy phép.
*

to press something, especially a mixture for making bread, firmly & repeatedly with the hands and fingers

Về câu hỏi này

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *