Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ clinkerhq.com.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một cách lạc quan.


Bạn đang xem: Amour là gì

Because the king"s position changed frequently, in accordance with the dictates of immediate policy, or amour propre, there were no stable confrontational positions on religious censorship.
He now finds he cannot, but his amour propre prevents hyên going bachồng upon the position he originally took up.
I underst& that one does not obstruct the police, but there are ways & means of doing these things without hurting amour propre.
The third consideration that thrusts itself forward is that of the amour propre of the actual members of the boards.
Many interests may motivate such reluctance: political và commercial interests, fear of the consequences, or national amour propre.
Các cách nhìn của các ví dụ không thể hiện cách nhìn của các biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press hay của các nhà cấp giấy phép.
*

khổng lồ press something, especially a mixture for making bread, firmly and repeatedly with the hands và fingers

Về Việc này

Xem thêm: Giữa Doctor Strange Và Ancient One, Ai Là Người Mạnh Hơn Trong Giới Phép Thuật?

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *